Rekrutacja 2016/2017

REKRUTACJA

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRABOWIE KOŚCIERSKIM

Dyrektor Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim informuje, że rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego, uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Wybickiego i klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 rozpocznie się 7.03.2016 r.

Zasady rekrutacji są zgodne z wytycznymi Pomorskiego Kuratora Oświaty dla kl. I gimnazjum, Uchwałą Nr XV/85/2015 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 30 grudnia 2015 r. i z Zarządzeniem Nr 7/2016 Wójta Gminy Nowa Karczma na rok szkolny 2016/2017

Zgodnie z określonymi nowymi zasadami rekrutacji, do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Załączniki do wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego  przy Szkole Podstawowej im. gen.Józefa Wybickiego.

na podstawie art. 6 ust. 1 uchwały z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)

 

            § 1

 

  • Oświadczenie o wielodzietności rodziny – załącznik nr 1
  • Oświadczenie obojga rodziców kandydata, że pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – załącznik nr 2
  • Oświadczenie rodziców, że miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców znajduje się na obszarze obwodu – załącznik nr 3
  • Potwierdzona przez wnioskodawcę kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, oraz orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
  • Potwierdzona przez wnioskodawcę kopia orzeczenia o niepełnosprawności rodzica/rodziców,
  • Potwierdzona przez wnioskodawcę kopia orzeczenia o niepełnosprawności rodzeństwa dziecka,
  • Potwierdzona przez wnioskodawcę kopia dokumentu potwierdzającego, że rodzic samotnie wychowuje dziecko, np. wniosek sądu orzekającego rozwód lub separację rodziców, akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
  • Potwierdzona przez wnioskodawcę kopia dokumentu poświadczająca objęcie dziecka pieczą zastępczą (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.)

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie Nr 7/2016

 

Wójta Gminy Nowa Karczma

z dnia 29 stycznia 2016 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017  do przedszkoli oraz szkół podstawowych dla których Gmina Nowa Karczma jest organem prowadzącym.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym , składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942)

zarządzam, co następuje:

 

§1

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 7/2016

z dnia 29 stycznia 2016

   Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli dla których Gmina Nowa Karczma jest organem prowadzącym.

 

L.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 07.03.2016 r.

do 30.03.2016 r.

do godz. 1500

od 16.05.2016 r.

do 20.05.2016 r.

do godz. 1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy

do 04.04.2016 r.

do godz. 1500

do 23.05.2016 r.

do godz. 1500

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.04.2016 r.

do godz. 1500

02.06.2016 r.

do godz. 1500

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 25.04.2016 r.

do 04.05.2016 r.

do godz. 1500

od 03.06.2016 r.

do 08.06.2016 r.

do godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

06.05.2016 r.

do godz. 1500

10.06.2016 r.

do godz. 1500

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 7/2016

z dnia 29 stycznia 2016

 

 Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Nowa Karczma jest organem prowadzącym.

L.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 09.05.2016 r.

do 22.06.2016 r.

 

06.07.2016 r.

od godz.1200

do 07.07.2016 r.

do godz. 1200

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy 

do 28.06.2016 r.

13.07.2016 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

01.07.2016 r.

do godz. 1200

27.07.2016 r.

do godz. 1200

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 01.07.2016 r.

od godz. 1200

do 05.07.2016 r.

do godz. 1500

od 27.07.2016 r.

od godz. 1200

do 28.07.2016 r.

do godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

06.07.2016 r.

 od godz. 1200

31.08.2016 r.

do godz. 1200

 

Kryteria obowiązujące w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  o przyjęcie do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) po uzgodnieniu z wójtem zarządza się, co następuje:

§1

Określa się w uzgodnieniu z wójtem kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie do szkoły/placówki Przedszkola Samorządowego

 

LP.

KRYTERIUM

PUNKTY

1.

Kryterium wiekowe: kandydaci przyjmowani są w kolejności od najstarszego do najmłodszego:

a) 6-latki i 5-latki

 

30

2.

Kandydat do przedszkola zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej lub szkoły podstawowej zespołu szkół

15

3.

Oboje rodzice kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

5

4.

Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców znajduje się na obszarze obwodu danej szkoły

5

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Pliki do pobrania – format PDF):

Wnioski 2016

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Załączniki-nr-1-i-2 – oswiadczenia