Rekrutacja 2014/2015

 Zarządzenie Nr 8/2014

Wójta Gminy Nowa Karczma

z dnia 21 lutego 2014 r.

 

w sprawie określenia wzoru zgłoszenia rodziców dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie szkoły do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, oraz wzoru wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły/placówki

na rok szkolny 2014/2015

 

Na podstawie art. 20v ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§1

Określa się wzór zgłoszenia o przyjęcie do szkoły/placówki stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

 §2

 Określa się wzór wniosku o przyjęcie do szkoły/placówki stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

 §3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

(załączniki do pobrania – format Word 97 – 2003)

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2    

 …………………………………………………………………………………………………………………………

     

Zarządzenie Nr 2/2014     

Dyrektora Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim

z dnia 27  lutego 2014 r.

 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów postępowania uzupełniającego o przyjęcie do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

na rok szkolny 2014/2015

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) po uzgodnieniu z wójtem zarządza się, co następuje:

§1

Określa się w uzgodnieniu z wójtem terminy postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie do szkoły/placówki:

 

 

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN
1. Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami 03.03.2014 – 31.03.2014
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 22.04.2014do godz. 15:00
3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia od 23.04.2014 do 30.04.2014do godz. 15:00
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc od 19.05.2014 do 23.05.2014do godz. 15:00

 

Określa się w uzgodnieniu z wójtem terminy postępowania uzupełniającego na wolne miejsca:

 

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN
1. Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami od 26 do 31.05.2014
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 06.06.2014do godz. 15:00
3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia od 9.06 do 13.06.2014do godz. 15:00
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 20.06.2014do godz. 15:00

 

  

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Zarządzenie Nr 3/2014

        Dyrektora Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim

       z dnia27 lutego 2014 r.

 

w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego i oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Grabowie Kościerskim na rok szkolny 2014/2015

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) po uzgodnieniu z wójtem zarządza się, co następuje:

 

§1

 

Określa się w uzgodnieniu z wójtem kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie do szkoły/placówki:

 

LP.

KRYTERIUM

 

PUNKTY

1. Kryterium wiekowe: kandydaci przyjmowani są w kolejności od najstarszego do najmłodszego:a) 6-latki i 5-latki

b) 4-latki

c) 3-latki

30

15

5

2. Kandydat do przedszkola zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej lub szkoły podstawowej zespołu szkół

15

3. Oboje rodzice kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

5

4. Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców znajduje się na obszarze obwodu danej szkoły

5

 

 

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Zarządzenie Nr 4/2014

Dyrektora Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim

z dnia 27 lutego 2014 r.

 

w sprawie obowiązujących załączników do wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Grabowie Kościerskim oraz do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Grabowie Kościerskim.

 

na podstawie art. 6 ust. 1 uchwały z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawa (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)

 

§ 1

 

  • Oświadczenie o wielodzietności rodziny   – załącznik nr 1
  • Oświadczenie obojga rodziców kandydata, że pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – załącznik nr 2
  • Oświadczenie rodziców, że miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców znajduje się na obszarze obwodu – załącznik nr 3
  • Potwierdzona przez wnioskodawcę kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, oraz orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
  • Potwierdzona przez wnioskodawcę kopia orzeczenia o niepełnosprawności rodzica/rodziców,
  • Potwierdzona przez wnioskodawcę kopia orzeczenia o niepełnosprawności rodzeństwa dziecka,
  • Potwierdzona przez wnioskodawcę kopia dokumentu potwierdzającego, że rodzic samotnie wychowuje dziecko, np. wniosek sądu orzekającego rozwód lub separację rodziców, akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
  • Potwierdzona przez wnioskodawcę kopia dokumentu poświadczająca objęcie dziecka pieczą zastępczą (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.)

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

(załączniki do pobrania – format Word 97 – 2003)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3