Historia szkoły

Szkoła w latach sześćdziesiątych XX wieku.
Szkoła w latach sześćdziesiątych XX wieku.

 Jedną ze szkół na ziemi kościerskiej, która mimo poważnych strat w bazie lokalowej już 1 czerwca 1945 roku podjęła zajęcia była Szkoła Podstawowa w Grabowie. Jej kierownikiem był Franciszek Ossowski. Naukę rozpoczęło 101 dzieci. Zajęcia odbywały się w dwóch budynkach szkolnych. Budynek szkolny oznaczany powszechnie jako nr 1, to były dom modlitwy z 1910 roku. Był on bardzo zaniedbany: dach, okna i drzwi wymagały remontu, konieczne również było wstawienie pieców. Drugi budynek, w którym mieściła się jedna sala lekcyjna oraz mieszkanie dla nauczyciela był w trochę lepszym stanie, ale i tam rozpoczęto niezbędny remont. Brak było jakichkolwiek pomocy naukowych. Ze względu na brak opału szkoła w ciągu listopada i grudnia była nieczynna. Zajęcia wznowiono 8 stycznia 1946 roku. Mimo wielu trudności nauka w szkole stawała się stopniowo procesem normalnym. Większość uczniów pragnęła nadrobić to, co straciła podczas wojny i okupacji. Szczególną pomocą w drobnych remontach szkoły wykazało się Koło Rodzicielskie, którezawiązało się 15 listopada 1945 roku. Dnia 1 września 1946 roku uruchomiono w Grabowie również przedszkole, które mieściło się w salce parafialnej. Do przedszkola uczęszczało 28 dzieci, a kierowała nim Regina Maciejawska. Z rokiem szkolnym 1947/48 szkoła w Grabowie funkcjonowała jako samodzielna siedmioklasowa szkoła podstawowa. Liczyła wówczas 118 uczniów, a pracowało 3 nauczycieli: A. Dzienisz, E. Stosik i E. Rastygel. Aleksander Dzienisz pełnił funkcję kierownika w latach 1946 – 1962. Był nauczycielem, którego zarówno szkoła jak i wieś potrzebowała szczególnie w pierwszych powojennych latach. Za swą wieloletnią pracę został odznaczony przez władze oświatowe Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wiele prac poprawiających warunki nauki i pracy wykonano podczas dyrekcji mgr Romana Wieckiego (1964 – 1978). Jako dyrektor szkoły nawiązał ścisłą współprace z miejscowym zakładem pracy – Państwowym Gospodarstwem Rolnym. Dzięki jego inicjatywie i zapobiegliwości zakład opiekuńczy uczestniczył w wyposażeniu gabinetów i klasopracowni, modernizacji i poprawie estetyki szkoły. Szkoła podstawowa w Grabowie do realizacji programu klasy VIII przystąpiła w roku szkolnym 1966/67. Liczyła wówczas 173 uczniów, a zajęcia prowadziło7 nauczycieli. Konieczny był remont kapitalny szkoły, odmalowanie i pozyskanie klas, przestawienie pieców, naprawa kominów, ogrodzenie budynków szkolnych, założenie nowej sieci instalacji elektrycznej w budynku szkolnym nr 2. Po remoncie w 1968 roku ilość izb lekcyjnych w budynku szkolnym nr 1 wzrosła do 10, w tym znajdowała się pracownia zajęć praktyczno – technicznych, świetlica i sala gimnastyczna. Ponadto wygospodarowano pomieszczenia na sklepik, kancelarię, pokój nauczycielski, gabinet kierownika. W podpiwniczeniu natomiast urządzono kuchnię i stołówkę. W 1971 r. doprowadzono wodę bieżącą, ale ogrzewanie zostało piecowe. Duże znaczenie dla kierunku zmian szkolnictwa miało zarządzenie w sprawie Zbiorczej Szkoły Gminnej. Główne zmiany organizacyjne w sieci szkolnej na wsi polegały na wprowadzaniu podziału na dwie kategorie szkół podstawowych – szkoły macierzyste zbiorcze i szkoły filialne. Jednocześnie sieć tych szkół miała stać się podstawą przyszłej 10 – letniej szkoły średniej. Podział na szkoły i filie miał poważny wpływ na zmiany sieci szkolnej. Zmniejszyła się w tych latach ogólna liczba szkół podstawowych. Wiele małych szkół uległo likwidacji. Stracono wiele budynków szkolnych, które zostały przeznaczone na inne cele. Do Szkoły Podstawowej w Grabowie w roku szk. 1972/73 w związku z likwidacją pobliskiej Szkoły Podstawowej w Grabowskiej Hucie zaczęło uczęszczać 15 uczniów. Była to szkoła jednoklasowa o jednym nauczycielu realizująca program 4 klas szkoły podstawowej. Z rokiem szkolnym 1973/74 jako filie do tutejszej szkoły dołączono 2 szkoły z klasami I-IV – Szkołę Podstawową w Rekownicy z 14 uczniami oraz Szkołę Podstawową w Szponie z 35 uczniami. Zgodnie z Zarządzeniem Min. Ośw. i Wych. z dnia 17 marca 1973 r. w sprawie organizacji zbiorczej szkoły gminnej, Szkoła Podstawowa w Grabowie została podporządkowana na zasadzie szkoły filialnej Zbiorczej Szkole Gminnej w Nowej Karczmie. W roku szk. 1981/82 wprowadzono 5- dniowy tydzień pracy szkoły, co wiązało się z jednoczesnym wprowadzeniem nowych planów nauczania. Wycofano się z systemu 10 – klasowego, pozostając przy 8 – klasowej szkole podstawowej ze zmodyfikowanym programem nauczania. Dalsze zmiany w sieci szkolnictwa podstawowego przyniósł rok 1984/85. Zostały rozwiązane zbiorcze szkoły gminne, zlikwidowano stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół , a powołano Inspektorat Oświaty. W rezultacie tego do obwodu Szkoły Podstawowej w Grabowie weszły następujące miejscowości: Grabowo, Grabowska Huta, Śledziowa Huta, Szpon, Sztofrowa Huta, Jasiowa Huta i Wielki Puc. Przez cały okres istnienia szkoły dyrekcja borykała się z jej złym stanem technicznym. Powodowała go struktura starych budynków remontowanych i modernizowanych tylko w koniecznych przypadkach. W październiku 1984 roku rozpoczęła się rozbudowa tutejszej szkoły. Finansowo przedsięwzięcie to wspierał Fundusz Pomocy Szkole oraz miejscowy zakład PGR w  Grabowie.
W tym czasie szkoła charakteryzowała się bardzo trudnymi warunkami lokalowymi. Z tego względu wywoziło się dwa oddziały uczniów do budynku poszkolnego w Grabówku oraz jeden oddział do szkoły w Szponie. Kłopoty lokalowe z jakimi borykała się szkoła rozwiązało oddanie 25 marca 1987 roku do użytku obiektu nowej szkoły. Rozbudowana szkoła wzbogaciła się o 7 gabinetów przedmiotowych, 2 sale lekcyjne, świetlicę, kuchnię, stołówkę, gabinet lekarski oraz bibliotekę. Stworzyło to odpowiednie warunki do pracy dydaktyczno-wychowawczej.